KK izolace

Luční 1626
263 01, Dobříš
Česká republika

IČ: 048 81 192
DIČ: CZ8811151250


Ing. Lukáš Křivánek
krivanek@kkizolace.cz
+420 603 414 332

Kyselova 1185/2
182 00, Praha 8
Česká republika

Rychlá poptávka

 • Vyberte
 • Měkká pěna
 • Tvrdá pěna
 • Nechám si doporučit

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Aleš Křivánek IČ 048 81 192 se sídlem Luční 1626, 263 01 Dobříš (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Luční 1626, 263 01 Dobříš

email: krivanek@kkizolace.cz

telefon: +420 724 302 203

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval další pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu osobně, telefonicky či elektronicky poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplněného formuláře na těchto webových stránkách.

2. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Kontaktní údaje – jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní (dodací) adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, IČO a DIČ.

Údaje vzniklé na základě objednávky/poptávky – historie objednávek/poptávek, nakoupené/poptávané zboží, služby a výrobky, způsob úhrady a platební informace, osobní nastavení (preference), včetně nastavení v oblasti marketingu

Správce dále zpracovává údaje z komunikace mezi správcem a zákazníkem a záznamy o aktivitě na internetových stránkách spravovaných správcem, včetně funkčních a povolených cookies.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2. Zpracování osobních údajů je nezbytné za účelem

 • vyřízení Vaší objednávky/poptávky,
 • vytvoření cenové nabídky,
 • plnění právních povinností správce dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • výkonu oprávněných zájmů správce. Oprávněnými zájmy se rozumí zejména zákaznická podpora, komunikace, zlepšování služeb, ochrana a bezpečnost systému, prevence podvodů a řešení sporů,
 • uzavření smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy či dohody v souvislosti s plněním správce, dále v souvislosti s plněním takové smlouvy nebo dohody a za účelem uplatňování nároků z nich. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, které by mělo pro zákazníka právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Správce nehodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje zákazníka obsažené v účetních dokladech vystavené správcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byly doklady vystaveny.

2. V ostatních případech správce zpracovává osobní údaje zákazníka vždy po dobu nezbytně nutnou pro zajištění všech práv a plnění všech povinností plynoucích z dané smlouvy, popřípadě dalších nároků z těchto smluv vyplývajících.

3. Správce dále zpracovává osobní údaje zákazníka po dobu, po kterou je povinen tyto uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

4. Správce uchovává a zpracovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

5. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Osobní údaje zákazníka budou předány třetím osobám – zpracovatelům, pouze tehdy, je-li to nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností dle předmětné smlouvy, na základě oprávněného zájmu správce, nebo pokud s tím zákazník předem vyslovil souhlas.

2. Za nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností se rozumí zejména předání osobních údajů subdodavatelům správce, poskytovatelům platebních služeb a bankám za účelem zpracování plateb a dalším poskytovatelům služeb, zapojeným do zpracování dat.

3. Správce předá osobní údaje pouze těm třetím osobám, které přijaly veškerá technická, organizační, bezpečnostní a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání. Osobní údaje mohou být na základě smluvního vztahu zpracovávány třetími osobami, a to účetními firmami, daňovými poradci, advokáty, poskytovateli informačního systému, auditory a vybranými subdodavateli. Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí.

4. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Ze strany správce jsou pravidelně aktualizovaná a revidovaná technická, organizační a jiná opatření, jejichž účelem je zamezení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím dle čl. 15 nařízení GDPR.
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • Dle čl. 16 nařízení GDPR má zákazník právo na to, aby správce bez zbytečného podkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a doplnil osobní údaje neúplné.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • Zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů týkají, a to za podmínek dle čl. 17 nařízení GDPR, zejména tedy pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Toto právo rovněž naplňuje tzv. právo být zapomenut.
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • Zákazník má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 19 GDPR
  • V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR, má zákazník právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho dovoláním.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR právo od správce získat osobní údaje, které se ho týkají, a to ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomuto původní správce bránil.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
  • Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 21 nařízení GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

2. Dále máte právo v souvislosti se zpracováním osobních údajů podat stížnost u dozorového úřadu, který vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Webové stránky

1. Webové stránky www.kkizolace.cz provozované správcem používají tzv. cookies. Cookies představují krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v prohlížeči elektronického zařízení zákazníka. Účelem těchto souborů je zaznamenávání informací o návštěvě webu zákazníkem a následná optimalizace fungování webu pro zákazníka. Zákazník je tímto informován o skutečnosti, že soubory cookies jsou způsobilé shromažďovat informace o návštěvě webu a následně tyto údaje využívat k zobrazení přizpůsobených reklam. Tyto údaje však nejsou způsobilé návštěvníka webu identifikovat.

2. Zákazník ovlivňuje využívání souborů cookies v závislosti na webovém prohlížeči, který užívá. Výchozí nastavení webových prohlížečů se může lišit, a proto závisí na zákazníkovi, jaký režim ukládání souborů cookies ve svém nastavení webového prohlížeče povolí či nikoliv.

3. Nastavení cookies tohoto webu upravíte odkazem "Nastavení cookies" kdykoliv v patičce.

IX. Odkazy

1. Webové stránky www.kkizolace.cz provozované správcem obsahují odkazy na jiné webové stránky, které mohou být vlastněny a provozovány třetími osobami s odlišnými zásadami zabezpečení a ochrany osobních údajů. Správce není odpovědný za jakýkoliv obsah a nakládání s osobními údaji na webových stránkách na které je odkazováno.

X. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely

1. Na emailovou adresu, popřípadě na telefonní číslo mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zákazník neodmítne. E-mailová adresa bude za tímto účelem správcem zpracovávána po dobu 5 let od posledního návštěvy webové stránky www.kkizolace.cz.

2. V případě poskytnutí souhlasu zákazníkem, je takový souhlas poskytnut dobrovolně a zákazník je oprávněn jej kdykoliv odvolat, a to písemně do sídla správce, či elektronickou poštou na výše uvedenou e‑mailovou adresu. V takovém případě přestane být zákazník adresátem marketingových služeb správce.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky/poptávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.